Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Αίτημα τροποποίηση της 465/2012 Α.Δ.Σ Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, για προσωρινή εγκατάσταση - σύνδεση pillar σε πωλητές ευαλλοίωτων προϊόντων στην λαϊκή αγορά Αλεξανδρούπολης.

Οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και ποτών επί αυτοκινούμενων οχημάτων οι οποίες και υπόκεινται και στις διατάξεις των νόμων περί πλανόδιου - στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, ειδικά όταν πρόκειται για πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων (τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά, προϊόντα αλίευσης κρασί κτλ.), Επιτρέπουμε να εξασφαλίζεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λπ.) ώστε τα ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται με ασφάλεια για την δημόσια υγεία, σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Στην κεντρική λαϊκή αγορά της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, η οποία αναπτύσσεται εντός του αστικού ιστού της πόλης και μεταξύ κατοικιών,  οι κατέχοντες νόμιμη άδεια επαγγελματίες πώλησης ευαλλοίωτων προϊόντων κάνουν χρήση γεννητριών για την ασφαλή διατήρηση των ευπαθών τους προϊόντων, αποτέλεσμα αυτού να δημιουργείται έντονη συνεχόμενη ηχορύπανση στους περιοίκους καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, επιπλέον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα φωτιάς λόγω της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας που αναπτυσουν οι γεννήτριες σε συνδυασμό με την θερμοκρασία της εποχής.

·         Επειδή υπάρχουν αρκετές καταγγελίες στην αστυνομία και στην Δημοτική Αστυνομία για ηχορύπανση .

·         Επειδή η λαϊκή αγορά δραστηριοποιείτε εντός του αστικού ιστού δημιουργείται όχληση – ηχορύπανση  από την πολύωρη λειτουργία των θορυβωδών γεννητριών και σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 69001/1921/1988 ΦΕΚ 751/Β/18-10-1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.

·         Επειδή είναι αίτημα και των ιδίων επαγγελματιών θέλοντας να συμμορφωθούν συμφώνα με τις κείμενες νομοθεσίες και αστυνομικές διατάξεις για την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των κάτοικων.

Έχοντας υπόψη :

α)    Το άρθρο 17 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ  Α’ 171/13.11.2017) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών   δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’’.

β) Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις".

γ)   Την κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 69001/1921/1988 ΦΕΚ 751/Β/18-10-1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων.

 Εισάγουμε την τροποποίηση της 465/2012 Α.Δ.Σ Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την 340 / 2013 Α.Δ.Σ με την προσθήκη του παρακάτω άρθρου.

·         Να επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση μετά από αίτημα τους, με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ των επιχειρήσεων με ευαλλοίωτα προϊόντα επί αυτοκινούμενων οχημάτων οι οποίοι κατέχουν νόμιμοι άδεια για τον χώρο της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα αδειών του Δήμου .  Η παροχή θα δίνεται ή θα απορρίπτεται μετά από αίτηση του αιτούντος προς στην Υπηρεσία Δόμησης του δήμου. Κατόπιν έγκρισης της αιτήσεως τους από την υπηρεσία, ο πάροχος ΔΕΔΔΗΕ θα υποδεικνύει συγκεκριμένο χώρο εντός της λαϊκής αγορά και σύμφωνα με την θέση που κατέχει σε αυτή, για την κατασκευή του προβλεπόμενου pillar με μετρητή, σύμφωνα με σχέδιο και τεχνικές προδιαγραφές του παρόχου και πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Υ.ΔΟΜ.


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

                                                                                                                  Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης