Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

TI EINAI ΤΟ ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας);

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρα τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της ενοποίησης, τη συμμετοχικής διαδικασίας και της αξιολόγησης.
Το ΣΒΑΚ βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης, αποτελεί Στρατηγικό Σχεδιασμό, που τείνει να εξασφαλίσει την συνοχή ανάμεσα στις πολιτικές περιβάλλοντος, κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης υποστηρίζοντας τους κανόνες της βιωσιμότητας. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί η ενοποίηση μεταξύ πολιτικών χρήσεων γης και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός τέτοιου Σχεδίου προσδιορίζονται επίσης και οι εξής βασικές παράμετροι που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών για κάθε περιοχή παρέμβασης: τοπική κουλτούρα (πρότυπα, αξίες, παραδόσεις), - νόμοι και κανονισμοί, - κανόνες διακυβέρνησης και - οι πόροι που θα διατεθούν. Σύμφωνα και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το ΣΒΑΚ διαφέρει από την παραδοσιακή προσέγγιση των έως τώρα μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή/και διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. 
Συγκεκριμένα:
Α) Επικεντρώνεται και στοχεύει στον άνθρωπο και όχι στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία.
B) Ο βασικός του στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ικανότητας του οδικού δικτύου και της ταχύτητας των οχημάτων. 
Γ) Συνιστά και δομείται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό και όραμα σε αντίθεση με βραχυ- μεσοπρόθεσμες προσεγγίσεις.
Δ) Δίνει έμφαση σε λύσεις που προάγουν τον συνδυασμό υποδομών, αγορών, λειτουργιών με βάση λειτουργικά κριτήρια και όχι μόνο σε ένα από αυτά. 
Ε) Συνιστά και δομείται με βάση την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων μέσω της διαμόρφωσης βέλτιστων πρακτικών (διαδικασία μάθησης και βελτίωσης). 
ΣΤ) Βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του εκάστοτε ΟΤΑ, Υπηρεσίας και γενικότερα αναθέτουσας αρχής.

Βασικά χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Καλή Σχολική Χρονιά..

Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή πρόοδο, δύναμη και υγεία.
Η Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί πάντα μια νέα αφετηρία προσδοκιών, στόχων αλλά και προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ζωή.
Ως Πρόεδρος της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης και ως γονέας τριών παιδιών, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και θα καταβάλλω κάθε μου προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όποια προβλήματα παρουσιαστούν.
Είμαι κοντά σας!!
Καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο σε όλους σας.
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Πρόεδρος
Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Σας περιμένουμε όλους στον Χώρο Αναψυχής & Άθλησης "Πλατανότοπος Μαΐστρου" και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

  Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στον Πλατανότοπο Μαΐστρου για να ανακαλύψτε τις ομορφιές του και να είστε σίγουροι ότι αυτές είναι πολλές!

Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων


Άρθρο 83 του ν. 3852/201035
Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
1.  Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:
α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 25936,
γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την

*35 Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4555/ 2018
*36 Η περ. β της παρ. 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.9ε του ν. 4623/2019

τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών,
θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο,
ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), προτείνει, ως προς την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.
Ιδ) αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής37.

*37 Η περίπτωση ιδ) προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ.7 του ν. 4623/2019

2.   Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Μια βόλτα στην παιδική χαρά δεν είναι μόνο μια έξοδος για παιχνίδι αλλά μια ευκαιρία για βιωματική μάθηση του παιδιού.

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης #Παιδικές_Χαρές
Μια βόλτα στην παιδική χαρά δεν είναι μόνο μια έξοδος για παιχνίδι αλλά μια ευκαιρία για βιωματική μάθηση του παιδιού. Όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, εκτός από παιδότοπος, η παιδική χαρά είναι ένα μέρος με πολλά ερεθίσματα αλλά και εμπειρίες μαθησιακές που βοηθούν στα παιδιά να αναπτυχθούν και να αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του εαυτού τους.
👩‍👩‍👧‍👦Εκτός λοιπόν από κούνιες, τραμπάλες και τα υπόλοιπα γνωστά καθημερινά παιχνίδια, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πάρκο μίνι γκολφ για μικρούς και μεγάλους, κάτι διαφορετικό, πρωτότυπο και οικονομικό.

facebook.com/NaitidisGiannis/ 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απολαμβάνοντας τους καρπούς μίας μακράς και επίπονης προσπάθειας.
Μερίδιο σ’ αυτή την επιτυχία δικαιούνται τόσο οι γονείς των μαθητών, όσο και οι εκπαιδευτικοί τους.
Κανένα όνειρο δεν γίνεται πραγματικότητα με μαγικό τρόπο. Χρειάζεται ιδρώτας, θέληση και σκληρή δουλειά.
Καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση της ζωής τους, που ανοίγεται μπροστά τους.

Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξ/πολης

 

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Ορκίστηκε η νέα δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης.


"Σήμερα δώσαμε όρκο τιμής και ευθύνης, απέναντι σε όλους εσάς που καλούμαστε να υπηρετήσουμε με σεβασμό και δικαιοσύνη"
 
Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός αγώνας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται!!!

Τεσσεράμισι χρόνια τώρα δίνω καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μου για να κάνουμε το Δήμο μας καλύτερο, πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό, πιο όμορφο και πιο ασφαλή. Από την ώρα που ξυπνούσα, παράλληλα με τις δύσκολες και απαιτητικές επαγγελματικές μου υποχρεώσεις τις οποίες υπηρετώ με υπερηφάνεια, αυτό που είχα στο μυαλό μου ήταν πώς να προσφέρω στους συνδημότες μου, πώς να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου δείξανε με την ψήφο τους το 2014, όταν και με είχαν εκλέξει Δημοτικό Σύμβουλο στην Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.
Σήμερα με την επίσημη ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων μου κάνατε το πιο όμορφο δώρο... μου δείξατε ότι η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός αγώνας αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται!
Με αναδείξατε πρώτο σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο της Τοπικής Κοινότητας της παράταξη μου #polipolites με 1855 ψήφους αλλά και πρώτο μεταξύ όλων των άλλων εξαίρετων συνυποψηφίων μου στο σύνολο των παρατάξεων της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.
Κανείς δεν περισσεύει, όλοι μαζί, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά, με μεγαλύτερο πάθος, όρεξη, μεράκι και συνεργατικότητα για να κάνουμε την Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης μια κοινότητα να χαίρεσαι να ζεις, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας για την πόλη και τους οικισμούς μας!
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε αυτή την υπέροχη κοινωνία, σε όλους εσάς, τους καθημερινούς συνεργάτες και ιδιαίτερα την οικογένειά μου που με ανέχεται ακόμη!!
#synexizoume και την ερχόμενη Κυριακή ψηφίζουμε για Δήμαρχο της πόλης μας, τον Βαγγέλη Λαμπάκη και την παράταξη #polipolites.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό. Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση - Τελετή Ορκωμοσίας

Σήμερα 24 Αυγούστου 2019 και ώρα 20.30 μπροστά από το κτίριο του Νομαρχείου, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντα Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ιωάννη Ζαμπούκη, των νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων, των Προέδρων και των μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων. 
Την τελετή ορκωμοσίας θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Άνθιμος.

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης #Δελτίο_Τύπου


Σύμφωνα με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4623, άρθρο 5, παράγ. 9α «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». (ΦΕΚ Α 134/09-08-2019) από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών #Χηλής, #Παλαγίας, #Μαΐστρος, #Απαλός, #Αγνάντιας και #Αμφιτρίτης.
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω για πολλοστή φορά τους συνδημότες που με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο και την αγάπη τους.
Από σήμερα κιόλας ξεκινάμε δουλειά, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών μας, η Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει ένα πεδίο συνεργασιών και συναινέσεων.
Μέσα από μια σειρά επαφών με τους δημότες θα συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις τους, θα καταγράψουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις, τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες, καθώς και τα αδύνατα και δυνατά σημεία της κοινότητας με σκοπό από την 1η κιόλας Σεπτέμβρη σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, Προέδρους Νομικών Προσώπων, Δημοτικούς Συμβούλους, με τους συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, υπηρεσιακούς παράγοντες και όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των λοιπών καθηκόντων που θα ανατεθούν.
Με τους δημότες μπροστά να έχουν δυναμικό και ενεργό ρόλο σε αυτή την κρίσιμη πλην όμως παραγωγική διαδικασία, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας! Με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς στον δήμο μας, όπως άλλωστε το έχω αποδείξει μέχρι και σήμερα, θα αγωνιστούμε μαζί για ένα καλύτερο παρόν, για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον. Το δικό μας και των παιδιών μας.
Ο Νεοεκλεγείς Πρόεδρος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης


  Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης, #Προτάσεις #Χωροταξικός_Πολεοδομικός_Σχεδιασμός

🏡🏘️Πρόταση μου προς το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης θα είναι να εξετάσουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και την οργάνωση των οικισμών, να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις και απόψεις, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114). Το διάταγμα έρχεται να αντικαταστήσει το –ξεπερασμένο πλέον– πλαίσιο του 1987 και να το εμπλουτίσει με νέες χρήσεις που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, που με το νέο πλαίσιο μπορούν να δεχθούν νέες χρήσεις, εφόσον οι δήμοι το επιθυμούν με την προϋπόθεση, βέβαια, γι’ αυτές τις χρήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες είναι ο δήμος να τις ορίσει σε συγκεκριμένες περιοχές μέσα από το πολεοδομικό του σχέδιο.
🖋️Σήμερα υπάρχουν αναπτυξιακά "πνιγμένοι" οικισμοί καθώς οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθημερινής ανάγκης.
🏭θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σε περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση, όπως περιοχές που γειτνιάζουν με ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ, βιολογικούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια, μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου, δίκτυα υψηλής τάσεως κ.α.
🔸θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος σχεδιασμός μέτρων πρόληψης σε περιοχές διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης, όπως sevezo III, που σκοπό έχουν την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών στην ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω στόχο θα έχουν τον σχεδιασμό ενός ορθολογικού και μακροπρόθεσμου συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία και την ασφάλεια και την επίτευξη μίας σύγχρονης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης #Λιμανάκι_Μαΐστρου #Προτάσεις

Σαν όνομα το γνωρίζουν πολλοί, από κοντά το γνωρίζουν λίγοι… το ότι όμως το λιμανάκι αυτό τυπικά… δεν υπάρχει…το γνωρίζουν ακόμα λιγότεροι.
Ο λόγος για το λιμανάκι του Μαΐστρου, ένα μικρό λιμανάκι νότια του οικισμού, δίπλα στις εκβολές του ρέματος.
Ο μικρός αυτός κόλπος έγινε προσωρινό λιμανάκι για τους αλιείς της περιοχής όταν ξεκίνησαν πριν χρόνια τα έργα για την επέκταση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά μια λύση σωτηρίας για τους μικρούς αλιείς. Με τα χρόνια όμως η προσωρινή μεταφορά τους εκεί έγινε μόνιμη και η μονιμότητα αυτή έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Το λιμανάκι αυτό είναι τυπικά μη υπαρκτό αφού ως χώρος δεν ανήκει ούτε στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης αλλά ούτε και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης!
Ανήκει στο δημόσιο και απλώς υπάρχει.
Η υπόστασή του ως μικρό λιμάνι δεν είναι επίσημη και ουσιαστικά κανείς φορέας και καμία υπηρεσία δεν έχει τη δικαιοδοσία να παρέμβει εκτός από το ίδιο το δημόσιο!
Ένας πανέμορφος χώρος που θα μπορούσε να είναι το στολίδι της δυτικής πλευράς της Αλεξανδρούπολης παραμένει ξεχασμένος και χαμένος στα χαρτιά.
Ο χώρος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και κάποιες φορές γίνονται παρεμβάσεις με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης κ. Γιάννη Ναϊτίδη που ασχολείται με τα θέματα Μαΐστρου και με τη βοήθεια μηχανημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου όπως επισημαίνει ο ίδιος.
Όμως δυστυχώς επισήμως δεν μπορεί να διατεθεί κάποιο κονδύλι ή να γίνει κάποια παρέμβαση λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν υπάρχει επίσης σύνδεση στο χώρο με το δίκτυο ύδρευσης.
Μιλώντας με τον Γιάννη Ναϊτίδη για το θέμα αυτό διακρίναμε την επιθυμία του για να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός και μας άφησε να καταλάβουμε ότι σχεδιάζει να κάνει τουλάχιστον μια προσπάθεια για να περάσει ο χώρος αυτός έστω στον Ο.Λ.Α.
Οι βάρκες στα ρηχά νερά του κολπίσκου και τα καλύβια τριγύρω δημιουργούν μια μοναδική εικόνα που με μια βασική περιποίηση θα μπορούσαν να κάνουν το λιμανάκι ένα πραγματικό διαμαντάκι. https://evrosonline.gr
✒️Πρόταση προς το συμβούλιο της #Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης θα είναι να βρεθεί λύση στην νομοθετική νομιμοποίηση του λιμενίσκου (για πρώτη φορά) με σκοπό να επιτευχθεί η αξιοποίηση του με μια σειρά παρεμβάσεων προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών μας.

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης ♻️ #Πράσινα_Σημεία #Προτάσεις

🏡Πρόταση μου στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης θα είναι να εντοπίσουμε αναξιοποίητα οικόπεδα, ιδιοκτησίας του Δήμου και να τα δημιουργήσουμε άμεσα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σε Πράσινα Σημεία και ειδικότερα σε «Πράσινα Σημεία Γειτονιάς ή Μικρά Πράσινα Σημεία (μΠΣ) όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Τα «Πράσινα Σημεία» θεσμοθετήθηκαν με τον 4447/2016 και ετοιμάζονται να μπουν στην καθημερινότητα της ζωής μας. Πρόκειται για οργανωμένους χώρους ανακύκλωσης ή και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στις γειτονιές αλλά και έξω από τον αστικό ιστό, προσφέροντας κίνητρα στους πολίτες για να ανακυκλώσουν «σωστά» και σε «όλη την αλυσίδα». Το μοντέλο των «Πράσινων Σημείων» εφαρμόζεται εδώ και έτη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πλέον, βάσει της νέας εθνικής νομοθεσίας για τα απορρίμματα, έχει αρχίσει να υιοθετείται από τους δήμους και στην Ελλάδα.
Στόχος των πράσινων σημείων είναι:
• Η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
• Η μείωση των αποβλήτων προς ταφή.
• Η μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων.
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Η εμπορευσιμότητα των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα «Πράσινα Σημεία» χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή τους:
1. Τα μικρότερα είναι τα «Πράσινα Σημεία Γειτονιάς», που μπορούν να χωροθετηθούν σε 50-100 τ.μ. Στην ουσία πρόκειται για έναν μικρό οργανωμένο χώρο –μια ελεύθερη γωνιά σε ένα οικόπεδο– με κάδους ανακύκλωσης. Το κόστος τους είναι μικρό. Στον Πύργο Ηλείας για παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια τέτοια «γωνιά» με κόστος περί τα 1.000 ευρώ.
2. Τα «Μικρά Πράσινα Σημεία» είναι χώροι 250-750 τ.μ. Επομένως έχουν εξ ορισμού μεγαλύτερες δυνατότητες συλλογής ανακυκλώσιμων (για παράδειγμα, μπορούν να δέχονται και ειδικές κατηγορίες, όπως λάμπες, μπαταρίες, μαγειρικά έλαια, υφάσματα κ.ά.).
3. Τα «Βασικά Πράσινα Σημεία» απαιτούν χώρο εγκατάστασης άνω των 3,5 στρεμμάτων, επομένως το πιθανότερο είναι να βρίσκονται εκτός του αστικού ιστού. Στους χώρους τους οι πολίτες θα μπορούν να αφήνουν, εκτός από τα ανακυκλώσιμα, ογκώδη αντικείμενα, όπως ηλεκτρικές συσκευές, παλιά έπιπλα και στρώματα. Τα ανακυκλώσιμα θα αποθηκεύονται εκεί μέχρι να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης, ενδεχομένως με τη χρήση συμπιεστών.
4. Τα «Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην πηγή», με έκταση από 350 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. Εκτός από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, θα πρέπει να διαθέτουν αίθουσα εκπαίδευσης και δραστηριότητες που προάγουν την ανακύκλωση.
«Σκοπός μας θα είναι τα “Πράσινα Σημεία” να γίνουν σε λίγα χρόνια μια εικόνα οικεία παντού για την Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης αλλά και γενικότερα για όλο τον διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης».
Ουδείς βέβαια περιμένει ότι από τη μια ημέρα στην άλλη οι πολίτες θα ξεκινούν με το αυτοκίνητό τους για να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην πόλη, αντί για τον κάδο ανακύκλωσης που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι τους.
«Κλειδί για τη συμμετοχή των πολιτών, αφού λειτουργήσουν σωστά τα σημεία αυτά θα είναι η θέσπιση κινήτρων, η ανταποδοτικότητα»
Θα μπορούσαν για παράδειγμα να εκδοθούν “κάρτες ανακυκλωτή”, στις οποίες θα καταγράφονται οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων και θα παρέχεται ένα είδος επιβράβευσης: για παράδειγμα, εκπτωτικά κουπόνια από την τοπική αγορά, μειωμένα εισιτήρια στη δημοτική συγκοινωνία, μειωμένη συνδρομή στις αθλητικές δραστηριότητες του δήμου κ.α.
♻️ Με σχεδιασμό και προγραμματισμό προχωράμε μπροστά, με καινοτόμες ιδέες αλλάζουμε το αύριο, στην πράξη!!

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Τοπικά συμβούλια Κοινότητας με ξεχωριστή κάλπη.

Στις 26 Μαΐου, στις Δημοτικές εκλογές, θα βρεθούμε μπροστά σε 2 κάλπες.
Στη μία κάλπη θα ψηφίσουμε για Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο και στην άλλη κάλπη θα ψηφίσουμε για το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας.
Στην Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, η Κοινότητα αποτελείται από την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τους οικισμούς Χιλής, Παλαγίας, Απαλός, Μαΐστρου, Αμφιτρίτης και Αγνάντιας.
Μια ευκαιρία γεννιέται για τους ενεργούς πολίτες, τα Τοπικά Συμβούλια θα έχουν σημαντικό ρόλο τόσο για την συμμετοχή των πολιτών, όσο και για την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας.

Οι αρμοδιότητες που έχει ένα Τοπικό Συμβούλιο δεν είναι αμελητέες. Αντιθέτως και σας αναφέρω μερικές..

• Έχει την αρμοδιότητα να διατυπώνει γνώμη ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν.
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας
• Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής
• Λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΑ.
• Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
• Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας.
• Καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας.
• Είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας.
• Προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
• Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει επίσης γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με σημαντικά θέματα όπως:
• Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας.
• Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
• Τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας.
• Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας.
• Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών.
• Την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
• Την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
• Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα
• Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της
• Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων.
• Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους της κοινότητας, ιδίως ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Ένα ενεργό τοπικό συμβούλιο με την πολιτική νομιμοποίηση της ψήφου των δημοτών, έχει την δυνατότητα να επιτελέσει σημαίνοντα ρόλο.
  Με ήθος, διαφάνεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό στους θεσμούς και στον άνθρωπο.
#synexizoume.


Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος Σύμβουλος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης