Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Eγκριση της παγίας προκαταβολής των Κοινοτήτων απο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην έγκριση σύστασης της παγίας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησε με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και η Οικονομική Επιτροπή. Η πάγια προκαταβολή αφορά τις δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, για επείγουσες εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων παιδικών χαρών καθώς και καθαρισμού οδών, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων δημοτικών χώρων. Το ύψος της παγίας προκαταβολής διαμορφώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκάστοτε κοινότητας. Τα εντάλματα της παγίας προκαταβολής θα εκδίδονται στο όνομα των προέδρων των κοινοτήτων, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος, οι οποίοι και θα ενεργούν τις πληρωμές.
Υπεύθυνος και υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας (αρ.81 περ.δ΄ ν.3852/2010).
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου και έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας.
Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο,όπως:
α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),
β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ΄),
γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε΄),
δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).
Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.
Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των Προέδρων των Κοινοτήτων το οποίο γίνεται πράξη.
«Κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού»
https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A9%CE%A5%CE%A14%CE%A9%CE%A8%C…

  Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

Έντυπο Βεβαίωσης Μετακίνησης

Οδηγίες προς τους Πολίτες

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.
Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης
Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται το έντυπο βεβαίωσης κίνησης;

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Το Ν/Σ ΥΠΕΣ για την Αυτοδιοίκηση-Δεκάδες σημαντικές Αλλαγές

Πηγή: airetos.gr
Έφθασε τελικά στη Βουλή, αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/2, το Νομοσχέδιο που όλες τις τελευταίες εβδομάδες επανειλημμένως εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών.
Η συζήτησή του ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ξεκινά τη Δευτέρα 24/2 στις 13.00.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα “Νομοσχέδιο-σκούπα”, καθώς αποτελείται από 94 άρθρα, που αποτελούν συρραφή κάθε είδους πολλαπλάσιων ρυθμίσεων επί παντός του επιστητού, διαφόρων Υπουργείων (Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού & Αθλητισμού).
Από αυτοδιοικητικής οπτικής, το Ν/Σ “σαρώνει” σημειακά δεκάδες παραμέτρους της αυτοδιοικητικής λειτουργίας (θεσμικές, οικονομικές, διοικητικές) για Αιρετούς και Υπαλλήλους.
Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στα Κεφάλαια Α, Β’, Γ’, αλλά και στο Ε’ που τιτλοφορείται “θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης” και περιέχει σωρεία διατάξεων μείζονος σημασίας για τους ΟΤΑ.
Δεδομένου του όγκου των εγγράφων που κατατέθηκαν (συνολικά 752 σελίδες), ως πρώτο βήμα της ενημέρωσής σας, ο AIRETOS αποτυπώνει κατωτέρω τη Λίστα των άρθρων-θεμάτων που ρυθμίζονται.
Στη συνέχεια, όπως κάθε φορά, θα ακολουθήσουν αναλύσεις με συγκριτική επεξήγηση όλων των μεταβολών που επέρχονται στην καθημερινότητα των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και παρουσίαση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της τελικής ψήφου κάθε κόμματος.
 •  Λίστα των άρθρων-θεμάτων που ρυθμίζονται.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα - Νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες

skoy8spos-thumb-large.jpg Πηγή:michanikos.gr
Να βγει από τον ρόλο του ουραγού όλων των εξελίξεων και να πραγματοποιήσει μια «επανάσταση» στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων καλείται πλέον η Ελλάδα. Μέσα στο έτος η χώρα θα ενσωματώσει πέντε νέες κοινοτικές οδηγίες, που περιλαμβάνουν καινούργιους, πιο δεσμευτικούς στόχους για τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων και μια εντελώς διαφορετική λογική στη διαχείριση. Όλα αυτά ενώ η Ελλάδα πασχίζει ακόμα για τα βασικά, όπως το κλείσιμο των παράνομων χωματερών και την εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία της χωριστής συλλογής των οικιακών βιοαποβλήτων. Οι νέες οδηγίες εστιάζουν στα αστικά απόβλητα. Ζητούμενο της νέας νομοθεσίας είναι η μετάβαση από την «κοινωνία της ανακύκλωσης» στην «κυκλική οικονομία», με νέους φιλόδοξους στόχους. Ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπουν οι νέες οδηγίες, που πρέπει να ενσωματωθούν έως τον Ιούλιο (πλην της οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης που έχει περιθώριο έως το 2021).
1. Νέα οδηγία για τα απόβλητα (2018/851)

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Λήψη μέτρων συντήρησης στο παλιό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: pameevro.gr
Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»  από τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ και την ανάδοχο εταιρεία, γεγονός που σηματοδοτεί και την έναρξη των εργασιών, μέσα στις επόμενες μέρες.
Σύμφωνα με το έγγραφο του διαγωνισμού, που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Οκτώβρη, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, μέσα στους επόμενους μήνες, αφορούν:
-Κατασκευή περίφραξης ύψους 3 μέτρων στο κεντρικό κτίριο, από γαλβανισμένη λαμαρίνα, στερεωμένη επί μεταλλικού σκελετού
-Επένδυση των ανατολικών, νότιων και δυτικών όψεων του παλαιού κτιρίου με συνθετικά υφαντά φύλλα
-Κατασκευή τοίχου μήκους 14,50 m και ύψους 3,00 m στην ανατολική πλευρά του κτιρίου, για τον αποκλεισμό της πρόσβασης στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων
-Αποκατάσταση των αποσαθρωμένων επιχρισμάτων, όπου απαιτείται, σε κτίρια που βρίσκονται σε χρήση
-Καθαίρεση των τμημάτων των εξωστών που έχουν αποκολληθεί, των μαρμάρινων επενδύσεων των εξωστών, των κατεστραμμένων μεταλλικών εγκαταστάσεων και στοιχείων (σωληνώσεις, καμινάδες, αγωγούς)
-Αποκατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων της περίφραξης του οικοπέδου
-Καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου όλου του οικοπέδου και
-Κοπή των ξερών δέντρων και κλαδιών.
Είναι καιρός πλέον να αποφασίσουν οι αρμόδιοι εάν το συγκεκριμένο κτίριο θα εγκαταλειφθεί οριστικά και ως εκ τούτου θα γκρεμιστεί ή θα προχωρήσουν επιτέλους οι όποιες εργασίες ανακαίνισης.

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Τέσσερα νέα μέτρα για τα αδήλωτα τετραγωνικά στους δήμους.

Πηγή: ecopress.gr
Τέσσερα μέτρα για να λήξει το αλαλούμ με τα αδήλωτα τετραγωνικά στους δήμους προαναγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
-Άμεσα το υπουργείο Εσωτερικών και η ΚΕΔΕ θα ανακοινώσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες αδήλωτων τετραγωνικών  θα μπορούν να δηλώσουν, με τους κωδικούς του ΤΑΧΙSΝΕΤ, τα ακριβή τετραγωνικά των ακινήτων τους.
– Παράταση  της προθεσμίας δήλωσης χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά. Η ΠΟΜΙΔΑ προαναγγέλλει την παράταση της προθεσμίας, η οποία κανονικά λήγει τέλος Μαρτίου. Ήδη ο χρόνος που απομένει μέχρι την κανονική λήξη της θεωρείται ανεπαρκής σε σχέση με την έκταση του προβλήματος της αδήλωτης ιδιοκτησίας. Παράλληλα έχει αναγνωριστεί από όλες τις πλευρές των εμπλεκομένων ως σοβαρή αστοχία του υπουργείου Εσωτερικών το γεγονός ότι η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων, ενώ είναι ουσιαστικά πρωθύστερη της τακτοποίησης των αδήλωτων τετραγωνικών, χρονικά έπεται λήγοντας τρεις μήνες μετά, τέλος Ιουνίου. «Έβαλαν το κάρο μπροστά από το άλογο», σχολίαζε στο ecopress δήμαρχος που πιέζει να παραταθεί η προθεσμία για τα αδήλωτα τετραγωνικά.
-Μεταβατικές διατάξεις για όσους ήδη ρύθμισαν ή και κατέβαλαν αναδρομικές οφειλές δημοτικών τελών και ΤΑΠ. Μεγάλος αριθμός πολιτών έχει ήδη σπεύσει να κάνει δήλωση πληρώνοντας ακριβά την σπουδή του καθώς πολλοί δήμοι με πρόσχημα ότι δεν είχε εκδοθεί εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, επέβαλαν αναδρομικά τέλη αρνούμενοι να εφαρμόσουν τη νέα ρύθμιση που προβλέπει ότι για τα διορθωμένα τετραγωνικά οι ιδιοκτήτες τους θα αρχίσουν να πληρώνουν από 1-1-2020.
Θα προηγηθεί η αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ προς όλους τους κατόχους ΑΦΜ της χώρας. Το μέτρο θεωρείται «απαράβατη προϋπόθεση» για την επιτυχία της ρύθμισης σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών.
Ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Σε λειτουργία ο ευρωπαϊκός αριθμός άμεσης ανάγκης 112 -Πώς παίρνουμε μηνύματα, πότε καλούμε.Το 112 αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης, η οποία περιλαμβάνει εισερχόμενο και εξερχόμενο σκέλος. Ως προς το εισερχόμενο σκέλος, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Ως προς το εξερχόμενο σκέλος, μπορείτε να λάβετε προειδοποίηση μέσω διαφόρων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας, για επαπειλούμενο ή εν εξελίξει καταστροφικό συμβάν ή επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά σας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

Εξερχόμενο Σκέλος: Ειδοποιήσεις Συστήματος Συναγερμού Πολιτών

ΈΧΕΤΕ ΈΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ; Δεν απαιτείται εγγραφή
Αν διαθέτετε έξυπνο κινητό (smartphone) θα λαμβάνετε γραπτό προειδοποιητικό μήνυμα (μήνυμα Εκπομπής Κυψέλης (Cell Broadcast - CB), που θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και θα συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο συναγερμού (διαφορετικού από κάθε άλλο ήχο ειδοποίησης της συσκευής). Αυτό που απαιτείται είναι να έχετε ενημερωμένο λογισμικό (firmware) από τον κατασκευαστή και παράλληλα ορισμένες ρυθμίσεις στα τερματικά σας.
ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΈΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ; Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ
Αν δεν έχετε έξυπνο κινητό (smartphone), πατήστε εδώ  για να εγγραφείτε  ή καλέστε το 112, προκειμένου να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με έναν από τους εξής τρόπους:

Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δκτύου

Τεύχος Χαρτών Κατανομής Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου Ανά Περιφερειακή Ενότητα (Διάσταση Α4)

Εμφραγμα στην ανακυκλωση υλικων

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»
Είναι μια εξέλιξη που πιθανότατα έχει περάσει απαρατήρητη. Τους τελευταίους μήνες, οι γυρολόγοι που έψαχναν τους μπλε κάδους για χαρτόνια ή άλλα υλικά έχουν σχεδόν χαθεί από τους δρόμους της Αθήνας. Πρόκειται ίσως για την πιο επιφανειακή εκδήλωση ενός πολύ σοβαρού προβλήματος, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και 1,5 έτος. Η απάντηση στο τι έχει συμβεί βρίσκεται άλλοτε δεκάδες και άλλοτε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στις στοίβες από ανακυκλώσιμα υλικά που συσσωρεύονται στα κέντρα διαλογής. Το σύστημα ανακύκλωσης στη χώρα μας έχει υποστεί έμφραγμα και για πολλούς, ακόμα και η ύπαρξή του απειλείται ευθέως.
Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Ξεκίνησε για όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση το 2017, όταν η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως ανακυκλώσιμων υλικών, ανακοίνωσε ότι σταματά να εισάγει ανακυκλωμένο πλαστικό και στη συνέχεια έθεσε πολύ αυστηρούς περιορισμούς και για το χαρτί/χαρτόνι. Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη απορρόφηση ανακυκλώσιμων υλικών από την ελληνική βιομηχανία, το πρόβλημα άρχισε σταδιακά να παίρνει διαστάσεις. Σύντομα, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), εκεί όπου καταλήγει ο μπλε κάδος και οι μονάδες διαλογής ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα απορρίμματα άρχισαν να έχουν πρόβλημα, καθώς αδυνατούσαν να πουλήσουν τα υλικά σε αξιοπρεπείς τιμές.
«Η ζήτηση μειώθηκε δραστικά. Οι συνέπειες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή, αλλά άρχισαν να εντείνονται καθώς οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων συσσωρεύονταν. Για παράδειγμα, στα μέταλλα η τιμή έπεσε από 130 ευρώ/τόνο το 2017 στα 80 ευρώ/τόνο σήμερα. Το PET (σ.σ. υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα μπουκάλια νερού) έπεσε από 400 ευρώ/τόνο στις αρχές του 2019 στα 280 ευρώ/τόνο», εξηγεί στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο Θανάσης Κατρής, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας WATT. «Οταν τα βασικά υλικά των μπλε κάδων είναι χαρτί, χαρτόνι και πλαστική σακούλα, είναι επόμενο να δημιουργείται ζήτημα βιωσιμότητας στα ΚΔΑΥ. Πολύ χειρότερη είναι η κατάσταση με τη διαλογή ανακυκλώσιμων από σύμμεικτα σκουπίδια (σ.σ. μοντέλο που ακολουθούν οι μεγάλες μονάδες που έχουν γίνει με ΣΔΙΤ), καθώς η ποιότητα των ανακυκλώσιμων είναι κακή».

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Χ.Π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019

15 εκ. € στους Δήμους για απόκτηση κοινόχρηστων χώρων - Η προθεσμία
Πηγή: epoli
Νέο, τρίτο κατά σειρά, χρηματοδοτικό πρόγραμμα κατήρτισε το Πράσινο Ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ για την απαλλοτρίωση ακινήτων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα κοινόχρηστοι χώροι και δεν ανήκουν στο Δημόσιο.
Σκοπός του προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» είναι η χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού (Δήμοι) για την απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, με ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. 
Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν σε ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο και αξιολογούνται ως προς το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής της απόκτησης του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.
Το Πράσινο Ταμείο καταβάλλει μόνον το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά στα βάρη των Δήμων - και όχι των παρόδιων ιδιοκτητών -  για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης. Αιτήματα που αφορούν ειδικά στη διάνοιξη δρόμων, πεζοδρόμων κ.λπ. (υλοποίηση ρυμοτομίας) δεν εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος και δεν θα εξετάζονται. Κοινωφελείς χώροι, όπως οι προοριζόμενοι για σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς ή αθλητικούς χώρους κ.α. δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από τις 30 Δεκεμβρίου 2019 έως και τις 31 Αυγούστου 2020.
Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής που αναρτάται με την παρούσα ανακοίνωση υποβολής προτάσεων, όπου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
[Η πρόσκληση, ο οδηγός και το ειδικό έντυπο συμμετοχής στην εξής ηλεκτρ. διεύθυνση]:

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2019

Χρόνια Πολλά και Καλά με Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη και Ευημερία για όλο τον Κόσμο!


Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων (BA) αποτελεί μία τις βασικές συνιστώσες του συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Σε όλα τα εγκεκριμένα ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων για τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων, με βάση συγκεκριμένη στοχοθεσία εκτροπής.
Σχετικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων έχουν ήδη εκδοθεί οι εξής οδηγοί:
- Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στην Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, 2012, ΕΠΠΕΡΑΑ
- Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, 2014, ΕΠΠΕΡΑΑ
Παράλληλα, υπάρχει υλικό από πιλοτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE «Athens Biowaste», στο πλαίσιο του οποίου έχει εκδοθεί ο «Οδηγός για την εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, 2014».
Οι παραπάνω οδηγοί αποτελούν βασικά εργαλεία για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς περιλαμβάνουν, σε μεγάλη πληρότητα, αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία και τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων και έργων διαχείρισης βιοαποβλή-των. Αποτέλεσαν δε βασική πηγή για την εκπόνηση του παρόντος εγχειριδίου.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τους παραπάνω οδηγούς, είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τους Δήμους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων μέσω:
 • της εξειδίκευσης κατευθύνσεων, της ανάδειξης της μεθοδολογίας και της επιλογής μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων εναλλακτικών, σε μια απλή και κωδικοποιημένη μορφή, για τη βέλτιστη ανταπόκριση ως προς τις ανάγκες που παρουσιάζουν σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, κύρια μικρομεσαίου μεγέθους,
 • της ποσοτικοποιημένης εφαρμογής των παραπάνω σε υπόδειγμα (case study) ανάπτυξης ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων σε ενδεικτικό προφίλ Δήμου μικρομεσαίου μεγέθους,
 • της επικαιροποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο από την περίοδο έκδοσης των παραπάνω οδηγών.
 • Με βάση τις παραπάνω στοχεύσεις, το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει:συνοπτική παράθεση των βασικών εννοιών για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, καθώς αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στους οδηγούς, μαζί με μια αναφο-ρά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
 • ανάλυση των βασικών σταδίων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων, με επιμέρους τμήματα την οικιακή κομπο-στοποίηση, το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία επένδυσης και λειτουργίας. Δεν περιλαμβάνεται η διαχείριση των βρώσιμων λιπών και ελαίων, τα οποία μπορούν – λόγω της φύσης τους – να εξεταστούν διακριτά από τα υπόλοιπα βιοαπόβλητα.
Η ανάλυση έχει τη μορφή υποδείγματος για ενδεικτικό προφίλ Δήμου μικρομεσαίου μεγέθους με χρήση συγκεκριμένων παραδοχών και τιμών παραμέτρων, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανόν να αποτυπώνουν μια πραγματική κατάσταση, με βάση τις σημερινές συνθήκες.
Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου υποδείγματος επιλέγονται συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης – όπως για παράδειγμα η ανοικτή κομποστοποίηση – μεταξύ των εναλλακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, με γνώμονα την απλότητα και την οικονομικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τα επιλεχθέντα μεγέθη σχεδιασμού. Οι συγκεκριμένες επιλογές δεν αποτελούν μονόδρομο αλλά κάθε Δήμος θα πρέπει να εξετάσει τις δικές του συνθήκες και να κάνει τις αντίστοιχες επιλογές.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Σχεδιάζοντας την σωστή διαχείριση της φιλοζωίας , την διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης-Τμήμα Περιβάλλοντος και της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης διανεμήθηκαν 3,5 τόνοι ξηράς τροφής για σκύλους, σε φιλόζωους της Αλεξανδρούπολης και άλλων οικισμών και κοινοτήτων”, επιπλέον συζητάμε το θέμα των ταϊστρών και ποτιστρών καθώς και το συστήματος συλλογής περιττωμάτων των σκύλων”

 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Έκθεση WWF: Νόμοι και πολιτικές σε περιβαλλοντική κρίση στην Ελλάδα

Πηγή:  wwf.gr
Δόθηκε την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα η ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς με τίτλο «Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια έκδοσης. Λίγες μέρες μετά την κήρυξη της Ευρώπης από το Ευρωκοινοβούλιο σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης, η φετινή 15η έκθεση του WWF Ελλάς δείχνει την πρόοδο και τα ελλείμματα της νομοθεσίας στην πορεία προς μια ουσιαστικά βιώσιμη ανάπτυξη.
Όπως αναφέρει το WWF, το 2019 σίγουρα σηματοδοτείται από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη μέχρι το 2028 και την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το τέλος του 2021. Σημαδεύθηκε όμως, συμπληρώνει η ΜΚΟ, και από αρκετές αρνητικές εξελίξεις που θέτουν ακόμα περισσότερο τον φυσικό πλούτο της χώρας σε κίνδυνο: παραχώρηση τεσσάρων νέων σημαντικών θαλάσσιων περιοχών για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, παραπομπή στο ευρωδικαστήριο για ελλιπή εφαρμογή των οδηγιών για το δίκτυο Natura 2000, δεύτερη θέση της Ελλάδας σε ανοιχτές υποθέσεις (23) παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ με αποτέλεσμα την επιβολή μεγάλων χρηματικών προστίμων.
Οι κυριότερες αρνητικές εξελίξεις στα ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας της τελευταίας χρονιάς συνοψίζονται στα παρακάτω, όπως αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση:

Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ν. 4623/2019

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 91. 
Αιτιολογική έκθεση
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προτείνεται διεύρυνση των συντονιστικών μηχανισμών του Κράτους, μέσω της σύστασης ενός Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, έργο του οποίου είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, μέσω της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων αποτροπής επέλευσης της επικίνδυνης καταστάσεως ή αποκατάστασης της δημιουργηθείσας ζημίας.
Λόγω της φύσεως και του ρόλου του νεοσύστατου Οργάνου και δεδομένου ότι η διαχείριση και ο συντονισμός των δράσεων του, απαιτεί τη συμμετοχή ειδικευμένων παραγόντων και στελεχών της πολιτικής προστασίας, ικανών, λόγω της θέσεως και της ιδιότητας τους, να συνδράμουν ουσιαστικά στο συντονιστικό του ρόλο, προβλέπονται στην παράγραφο 1 τα τακτικά μέλη του Οργάνου αυτού. Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου, μπορούν να συμμετέχουν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και άλλα πρόσωπα προερχόμενα από τον ιδιωτικό ή δημόσια τομέα, τα οποία όμως θα είναι ικανά να συμβάλλουν καθοριστικά στην άμεση επίλυση της διαμορφωθείσας καταστάσεως.
Με τις διατάξεις τις παραγράφου 3 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ίδιο Συντονιστικό Όργανο, μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.


1. Συστήνεται:

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Στους ΟΤΑ το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για κινδύνους από χιονοπτώσεις και παγετό

Πηγή:airetos.gr
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε την 12η Δεκεμβρίου κατεπείγον έγγραφο 95 σελίδων, που αποτελεί το “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό”.
Περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση των αρμοδιοτήτων όλων των συναρμόδιων Φορέων, των ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων, ενώ απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους Δήμους και στις Περιφέρειες(για παράδειγμα στα Γραφεία Δημάρχων και Περιφερειαρχών). 
Πρόκειται για κείμενο σχεδίου στρατηγικού επιπέδου και επιλογών, που συνδυάζει σύνολο διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και αρμοδιότητες Φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Διαρθρώνεται στα κάτωθι Μέρη:
- Πρώτο Μέρος: περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα έργα και οι δράσεις που αφορούν στη χειμερινή συντήρηση, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό τους και τις συνέργειες που απαιτούνται με άλλους Φορείς.  Επίσης, περιλαμβάνονται και ειδικότερες δράσεις που αφορούν αρμοδιότητες άλλων Φορέων με τους οποίους οι Φορείς χειμερινής συντήρησης συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της Χώρας.
- Δεύτερο Μέρος: οι κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, την αντίστοιχη εμπλοκή των Φορέων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στο σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων.
- Τρίτο Μέρος: παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του Σχεδίου σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης.
- Παράρτημα Α: περιγράφονται υπό τη μορφή Πινάκων οι αρμοδιότητες των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας (αυτοκινητόδρομοι, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο)
- Παράρτημα Β: αποτυπώνεται με αναλυτικό τρόπο η κατανομή αρμοδιοτήτων των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας (αυτοκινητόδρομοι, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικό οδικό δίκτυο)
- Παράρτημα Γ: παρατίθενται χάρτες κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια, για τις εννέα ηπειρωτικές Περιφέρειες και την Περιφέρεια Κρήτης, στις οποίες κατά κανόνα τίθενται θέματα χειμερινής συντήρησης και αποχιονισμού του οδικού δικτύου
- Παράρτημα Δ: περιέχονται αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά έγγραφα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό ΕΔΩ

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

"Homo Greconomicus": Ο ρόλος και η λειτουργία των κοινοτήτων

Στην εκπομπή "Homo Greconomicus" με καλεσμένους τον πρόεδρο της Κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ναϊτίδη και την κοινοτική σύμβουλο Αλεξανδρούπολης Σοφία Βαλαβάνη, έγινε συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί της Αλεξανδρούπολης, καθώς και για το πώς ακριβώς λειτουργούν οι κοινότητες.

ΓΓΠΣ: Το Αντιπλημμυρικό Σχέδιο ΔΑΡΔΑΝΟΣ

Αναρτήθηκε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων (1η έκδοση) με την κωδική ονομασία ΔΑΡΔΑΝΟΣ που αποτελεί εξειδίκευση του Σχεδίου Ξενοκράτης στον τομέα των πλημμυρών.
Με το Σχέδιο ΔΑΡΔΑΝΟΣ επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.
Το σχέδιο αποσκοπεί πρώτον στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την άμεση βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Και δεύτερον στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.
Η κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» δόθηκε χάριν συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Δάρδανος, γιός του Δία και Ηλέκτρας κόρης του Άτλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το Διόνυσο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε απ’ την Αρκαδία για να ιδρύσει μια αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο Δάρδανος βρέθηκε στην Σαμοθράκη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιασίωνα και την αδελφή του Αρμονία κατά την διάρκεια ενός κατακλυσμού στον οποίο βούλιαξε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.
Κατεβάστε το σχέδιο από εδώ: https://www.myota.gr/wp-content/…/2019/12/ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04.pdf

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΟΑΕΔ: Όλες οι θέσεις ανά δήμο για την νέα κοινωφελή εργασία

Πηγή:dikaiologitika.gr 
ΟΑΕΔ: Στις αρχές Ιανουαρίου του νέου έτους θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους 34.520 άνεργους σε όλους τους Δήμους σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dikaiologitika News.
Ειδικότερα , την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και βγήκε η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.
Το Dikaiologitika News σας παρουσιάζει την κατανομή στους δήμους, τις ειδικότητες, την μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσουν οι υποψήφιοι αλλά και τα γενικά προσόντα που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Η επαφή με τους χώρους αστικού πρασίνου προλαμβάνει τον πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με έρευνα

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η φύση προσφέρει πολυάριθμα οφέλη στην υγεία μας• και πώς να μην το κάνει άλλωστε, αφού αποτελεί το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μέχρι τη μείωση του στρες, η φύση μας δίνει καλούς λόγους για να τη θέσουμε προτεραιότητά μας. Και τώρα μια νέα μελέτη αναφέρει έναν ακόμα λόγο: την πρόληψη κατά του πρόωρου θανάτου.
Στη μεγαλύτερη μετα-ανάλυση του είδους της, οι ειδικοί ανέλυσαν εννιά πρότερες πρόσφατες έρευνες από 7 χώρες, με συνολικό δείγμα πάνω από 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Και αυτό που βρήκαν υποδεικνύει ότι ο πράσινος χώρος προστατεύει από τον πρόωρο θάνατο.

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες;

Η μελέτη, που ήταν συνεργασία ανάμεσα στο Ινστιτούτο της Βαρκελώνης για την Παγκόσμια Υγεία (ISGlobal), το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ανέλυσε δεδομένα από 8 εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο και συμπέρανε ότι ο πράσινος ανοιχτός χώρος παρουσίαζε ισχυρή συσχέτιση με μικρότερο ποσοστό πρόωρου θανάτου. Και εννοεί όλα τα είδη θανάτου.
Επιπλέον, φαίνεται ότι το ποσοστό του πρασίνου κάνει μεγάλη διαφορά. Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι όσο περισσότερο πράσινο υπήρχε σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα από το σπίτι, η μείωση ήταν 0.1% για κάθε αύξηση βλάστησης, που παρατηρήθηκε μέσω δορυφορικών φωτογραφιών.

Τι θα ακολουθήσει ερευνητικά

Η μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι επισημαίνει πόσο ωφέλιμο είναι το να ζούμε κοντά σε πράσινο, κοντά στη φύση. Ο David Rojas, ερευνητής στο ISGlobal και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και πρώτος συντάκτης αναφέρει: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη μετα-ανάλυση μέχρι σήμερα που εστιάζει στον πράσινο χώρο και στον πρόωρο θάνατο.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις και πολιτικές που θα αυξήσουν τους πράσινους χώρους ως μια στρατηγική βελτίωσης της δημόσιας υγείας». Άλλωστε, ζώντας μόνο 10 λεπτά από ένα πάρκο έχει βρεθεί πως μειώνει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, καθώς μας βοηθά να κινούμαστε.
Μάλιστα, στην έρευνα αναφέρεται ότι παίζει ρόλο ακόμα και το σχήμα των πάρκων της πόλης, καθώς φάνηκε να υπάρχει μια ισχυρότερη συσχέτιση με πάρκα που είχαν ακανόνιστο σχήμα και «αγκάλιαζαν» την πόλη σε αντίθεση με εκείνα που έχουν τετράγωνο και περιορισμένο σχήμα. Ωστόσο εδώ απαιτείται περισσότερη έρευνα.