Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

#Τοπική_Κοινότητα_Αλεξανδρούπολης, #Προτάσεις #Χωροταξικός_Πολεοδομικός_Σχεδιασμός

🏡🏘️Πρόταση μου προς το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης θα είναι να εξετάσουμε σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και την οργάνωση των οικισμών, να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις και απόψεις, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα των χρήσεων γης (ΦΕΚ 29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114). Το διάταγμα έρχεται να αντικαταστήσει το –ξεπερασμένο πλέον– πλαίσιο του 1987 και να το εμπλουτίσει με νέες χρήσεις που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, που με το νέο πλαίσιο μπορούν να δεχθούν νέες χρήσεις, εφόσον οι δήμοι το επιθυμούν με την προϋπόθεση, βέβαια, γι’ αυτές τις χρήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες είναι ο δήμος να τις ορίσει σε συγκεκριμένες περιοχές μέσα από το πολεοδομικό του σχέδιο.
🖋️Σήμερα υπάρχουν αναπτυξιακά "πνιγμένοι" οικισμοί καθώς οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθημερινής ανάγκης.
🏭θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο σε περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση, όπως περιοχές που γειτνιάζουν με ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ, βιολογικούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια, μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου, δίκτυα υψηλής τάσεως κ.α.
🔸θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος σχεδιασμός μέτρων πρόληψης σε περιοχές διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης, όπως sevezo III, που σκοπό έχουν την πρόληψη και τον περιορισμό των συνεπειών στην ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον.
Όλα τα παραπάνω στόχο θα έχουν τον σχεδιασμό ενός ορθολογικού και μακροπρόθεσμου συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία και την ασφάλεια και την επίτευξη μίας σύγχρονης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.