Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Eγκριση της παγίας προκαταβολής των Κοινοτήτων απο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην έγκριση σύστασης της παγίας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης προχώρησε με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και η Οικονομική Επιτροπή. Η πάγια προκαταβολή αφορά τις δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, για επείγουσες εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων παιδικών χαρών καθώς και καθαρισμού οδών, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων δημοτικών χώρων. Το ύψος της παγίας προκαταβολής διαμορφώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό της εκάστοτε κοινότητας. Τα εντάλματα της παγίας προκαταβολής θα εκδίδονται στο όνομα των προέδρων των κοινοτήτων, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος, οι οποίοι και θα ενεργούν τις πληρωμές.
Υπεύθυνος και υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας (αρ.81 περ.δ΄ ν.3852/2010).
Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου και έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας.
Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο,όπως:
α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),
β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ΄),
γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε΄),
δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).
Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.
Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των Προέδρων των Κοινοτήτων το οποίο γίνεται πράξη.
«Κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού»
https://diavgeia.gov.gr/…/%CE%A9%CE%A5%CE%A14%CE%A9%CE%A8%C…

  Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης