Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Στους ΟΤΑ το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για κινδύνους από χιονοπτώσεις και παγετό

Πηγή:airetos.gr
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε την 12η Δεκεμβρίου κατεπείγον έγγραφο 95 σελίδων, που αποτελεί το “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό”.
Περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση των αρμοδιοτήτων όλων των συναρμόδιων Φορέων, των ΟΤΑ συμπεριλαμβανομένων, ενώ απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στους Δήμους και στις Περιφέρειες(για παράδειγμα στα Γραφεία Δημάρχων και Περιφερειαρχών). 
Πρόκειται για κείμενο σχεδίου στρατηγικού επιπέδου και επιλογών, που συνδυάζει σύνολο διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και αρμοδιότητες Φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στη διαχείριση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Διαρθρώνεται στα κάτωθι Μέρη:
- Πρώτο Μέρος: περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα έργα και οι δράσεις που αφορούν στη χειμερινή συντήρηση, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό τους και τις συνέργειες που απαιτούνται με άλλους Φορείς.  Επίσης, περιλαμβάνονται και ειδικότερες δράσεις που αφορούν αρμοδιότητες άλλων Φορέων με τους οποίους οι Φορείς χειμερινής συντήρησης συνεργάζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της Χώρας.
- Δεύτερο Μέρος: οι κύριες δράσεις πολιτικής προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, την αντίστοιχη εμπλοκή των Φορέων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στο σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειών και Δήμων.
- Τρίτο Μέρος: παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του Σχεδίου σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης.
- Παράρτημα Α: περιγράφονται υπό τη μορφή Πινάκων οι αρμοδιότητες των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας (αυτοκινητόδρομοι, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο)
- Παράρτημα Β: αποτυπώνεται με αναλυτικό τρόπο η κατανομή αρμοδιοτήτων των Φορέων χειμερινής συντήρησης για το σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας (αυτοκινητόδρομοι, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικό οδικό δίκτυο)
- Παράρτημα Γ: παρατίθενται χάρτες κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια, για τις εννέα ηπειρωτικές Περιφέρειες και την Περιφέρεια Κρήτης, στις οποίες κατά κανόνα τίθενται θέματα χειμερινής συντήρησης και αποχιονισμού του οδικού δικτύου
- Παράρτημα Δ: περιέχονται αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά έγγραφα.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό ΕΔΩ