Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ν. 4623/2019

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 91. 
Αιτιολογική έκθεση
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προτείνεται διεύρυνση των συντονιστικών μηχανισμών του Κράτους, μέσω της σύστασης ενός Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, έργο του οποίου είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, μέσω της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων αποτροπής επέλευσης της επικίνδυνης καταστάσεως ή αποκατάστασης της δημιουργηθείσας ζημίας.
Λόγω της φύσεως και του ρόλου του νεοσύστατου Οργάνου και δεδομένου ότι η διαχείριση και ο συντονισμός των δράσεων του, απαιτεί τη συμμετοχή ειδικευμένων παραγόντων και στελεχών της πολιτικής προστασίας, ικανών, λόγω της θέσεως και της ιδιότητας τους, να συνδράμουν ουσιαστικά στο συντονιστικό του ρόλο, προβλέπονται στην παράγραφο 1 τα τακτικά μέλη του Οργάνου αυτού. Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου, μπορούν να συμμετέχουν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και άλλα πρόσωπα προερχόμενα από τον ιδιωτικό ή δημόσια τομέα, τα οποία όμως θα είναι ικανά να συμβάλλουν καθοριστικά στην άμεση επίλυση της διαμορφωθείσας καταστάσεως.
Με τις διατάξεις τις παραγράφου 3 ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ίδιο Συντονιστικό Όργανο, μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.


1. Συστήνεται:
Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου,
β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου,
γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους,
δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ)
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας της κατάστασης, δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου, με εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες και επιτελικά στελέχη οργανισμών, φορέων ή εταιρειών κοινής ωφέλειας, μεταφορών, επικοινωνιών, συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι εθνικής εμβέλειας, εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας συναφούς αντικειμένου με τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας ή στελέχη άλλων φορέων.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συντονιστικό Όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος στην περίπτωση αυτή προεδρεύει.

Αιτιολογική έκθεση
Στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο πληρούται η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ενώ στην παράγραφο 3 ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα αυτού.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ως απαραίτητο προσόν του Διοικητή προβλέπεται η προηγούμενη επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συντονιστικού Οργάνου. Επιπλέον, απαιτείται τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. Η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων είναι αναγκαία και επιβάλλεται από τον έκτακτο χαρακτήρα των επιχειρησιακών δράσεων που θα αναλάβει ως Διοικητής του Συντονιστικού Οργάνου.


1. Συστήνεται μία θέση Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του προηγούμενου εδαφίου πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ή ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται και τα καθήκοντα του Διοικητή. Με όμοια απόφαση απολύεται ο Διοικητής οποτεδήποτε, χωρίς η απόλυση αυτή να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του απολυομένου.
2. Ο Διοικητής απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Ως Διοικητής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και την επιχειρησιακή και διοικητική του εμπειρία, όπως απαιτούν ο σκοπός και η δράση του Συντονιστικού Οργάνου. Για το διορισμό στη θέση του Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
β. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συντονιστικού Οργάνου.
γ. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Ως πρόσθετα προσόντα κατά την επιλογή του Διοικητή, θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή διδακτορικοί τίτλοι, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε γνωστικά αντικείμενα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συντονιστικού Οργάνου.
Αιτιολογική έκθεση
Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου, είναι και οι 13 Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν τη γενική εποπτεία των θεμάτων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, εξ αυτού του λόγου είναι τα πλέον αρμόδια πρόσωπα για τη συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο, το οποίο καθορίζει τις δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό ή πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της καταστάσεως την οποία καλείται να αντιμετωπίσει.
Στην παράγραφο 2 ρητά ορίζεται ότι οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη. Με τη διάταξη αυτή, διευκρινίζεται ο ρόλος των Περιφερειακών Συντονιστών και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της θέσεως αυτής, γι' αυτό άλλωστε τους δίνονται αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα, εν αντιθέσει με τους λοιπούς ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες του άρθρου 243 του ν. 3852/10 (Α' 87), οι οποίοι δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Στη διάταξη της παραγράφου 3 ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές, πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5) επιχειρησιακή εμπειρία, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. Η απαίτηση ύπαρξης των ως άνω προσόντων δικαιολογείται λόγω της φύσεως του έργου και του έκτακτου χαρακτήρα των δράσεων, που καλείται να αναλάβει ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.


1. Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται μία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούμενου εδαφίου προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:
α) συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονούν μελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής.
β. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
γ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Συντονιστών της παραγράφου 1, εκκινεί με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής. Ο προσλαμβανόμενος υπογράφειειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία της οποίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την περιφέρεια και εκκινεί η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Επιπλέον παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.
6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Αιτιολογική έκθεση
Στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διευκρινίζεται το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους αποσπώμενους υπαλλήλους, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του Αναπληρωτή του και διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπάλληλοι λαμβάνουν τις ίδιες καθ' ύψος αποδοχές που λαμβάνουν στην οργανική θέση που υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους επιδόματος, όπως και του επιδόματος ευθύνης. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται σαφές ότι το μισθολογικό καθεστώς που διέπει τους συγκεκριμένους αποσπώμενους υπαλλήλους, το οποίο δεν επηρεάζεται από τυχόν ειδικότερη ρύθμιση που ενδεχομένως να διέπει το μισθολογικό καθεστώτος των αποσπώμενων υπαλλήλων.
Με τις παραγράφους 2 και 3 διευκρινίζεται ότι οι θέσεις τόσο του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου όσο και των Περιφερειακών Συντονιστών, αποτελούν νέες θέσεις, οι οποίες δεν προσμετρώνται σε τυχόν υφιστάμενες. Συνεπώς, η θέση του Διοικητή δεν προσμετράται στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων ειδικών θέσεων που προβλέπονται για την στελέχωση των γραφείων του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ενώ, οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετρώνται στον αριθμό των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 (Α' 87).
Στη διάταξη της παραγράφου 4, ορίζεται ότι ο τρόπος καθορισμού των υποχρεώσεων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων, που αφορούν στη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α' 102). Με τη ρύθμιση αυτή τροποποιείται το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων. Πλέον τα ως άνω όργανα θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν άμεσα τις έκτακτες ανάγκες των πολιτών.


1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Αναπληρωτή του, λαμβάνουν τις ίδιες καθ’ ύψος αποδοχές με την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους επιδόματος, όπως του επιδόματος ευθύνης. Κατά την διάρκεια της απόσπασής τους δεν αντικαθίστανται στις οργανικές τους θέσεις αλλά αναπληρούνται.
2. Η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετράται στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων ειδικών θέσεων που προβλέπονται για τη στελέχωση των γραφείων του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετρώνται στον αριθμό των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αφορούν στη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, του Διοικητή του και των Περιφερειακών Συντονιστών, οι εν γένει αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.»