Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Διευκρινίσεις για αντιπλημμυρικά έργα, οριοθέτηση, καθαρισμό και αστυνόμευση υδατορεμάτων

Πηγή: dasarxeio.com
Στην έκδοση εγγράφου με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα», προχώρησε Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς διευκόλυνση των δράσεων πολιτικής προστασίας των Δήμων και Περιφερειών της χώρας.
Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό μέρος του εγγράφου, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών απέστειλε σχετικά ερωτήματα προς τους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα ζητήματα.
Με βάση την σχετική αλληλογραφία με τους ανωτέρω φορείς και έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για τα αναφερόμενα ζητήματα, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου, έκρινε σκόπιμη την έκδοση του εγγράφου που αφορά αρμοδιότητες στην εκτέλεση και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, καθώς και τις διαδικασίες για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πλημμυρικά φαινόμενα, κλπ.) και τη διαχείριση των συνεπειών τους, προς διευκόλυνση των Δήμων και Περιφερειών.
Τέλος, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης και προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών σε συνημμένο Παράρτημα παρατίθεται η σχετική ορολογία όπως αυτή αναφέρεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βάση του οποίου ορίζονται τα υδατορέματα, οι ποταμοί, ο πλημμυρικός κίνδυνος, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, κλπ.
Σχετικό έγγραφο:
Έγγραφο 7187/07.10.2019 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: «Διευκρινίσεις για τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση, καθαρισμό και αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα»