Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Απόσπασμα του πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ. & Θράκης, Αριθ. Απόφασης 185/ 2016 σχετικά με την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Αμφιτρίτης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Κατασκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο του καθέτου άξονα Νο78 (Β.Ι.Π.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) με τον δρόμο εισόδου του οικισμού της Αμφιτρίτης Ν. Έβρου.
Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης o Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Βενετίδης, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αριθμ. πρωτ: Η- 8722/6-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου , με το οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση του θέματος, η οποία αναφέρει τα εξής :

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπηρεσία υπάρχουν αιτήματα των κατοίκων του οικισμού Αμφιτρίτης Ν. Έβρου σχετικά με την έλλειψη δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο του καθέτου άξονα Νο78 (Β.Ι.Π.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) με τον δρόμο εισόδου του οικισμού. Στον συγκεκριμένο κόμβο η κατασκευάστρια εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ αντί για οδικό φωτισμό τοποθέτησε μια πινακίδα η οποία και προειδοποιεί τους οδηγούς ότι πλησιάζουν σε κόμβο χωρίς φωτισμό.

Ç   υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στον συγκεκριμένο κόμβο και διαπίστωσε ότι τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από τον δρόμο εσόδου-εξόδου του οικισμού συναντούν οχήματα τα οποία κινούνται στον κάθετο άξονα Νο78 (Β.Ι.Π.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) με μεγάλες ταχύτητες. Η απουσία ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο σε συνδυασμό με την ανάγκη πραγματοποίησης ελιγμών τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν οι χρήστες του δρόμου δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για αυτούς. Η επικινδυνότητα αυξάνεται καθώς στον συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου κινούνται και πολλά μεγάλα οχήματα όπως φορτηγά μεταφορών (λόγω της ΒΙ.ΠΕ), λεωφορεία (πλησίον του κόμβου βρίσκεται το αμαξοστάσιο των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ) καθώς και πάρα πολλά γεωργικά μηχανήματα μεγάλου όγκου.

Ç    αναγκαιότητα κατασκευής ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο προκύπτει βάση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ13201/2004 στο οποίο κατατάσσεται ο κόμβος στην κατηγορία ΜΕ (αυτοκινητόδρομοι) ενώ επιπλέον λόγω ταχύτητας, αριθμού διέλευσης αλλά και ποικιλίας οχημάτων (επιβατηγά, φορτηγά, αγροτικά μηχανήματα, κλπ) προτείνει υψηλή στάθμη φωτισμού Για όλους τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη ηλεκτροφωτισμού του

παραπάνω κόμβου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο συγκεκριμένο κόμβο εισόδου του οικισμού το οποίο θα αποτελείται από 15 φωτιστικά σώματα Νατρίου Υψηλής Πίεσης των 250W, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη μελέτη οδικού φωτισμού. Με το συγκεκριμένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εξασφαλίζονται πολύ ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού οδοστρώματος επιτρέποντας στους χρήστες του κόμβου να κινούνται με ασφάλεια μειώνοντας τις πιθανότητες λανθασμένων εκτιμήσεων οι οποίες και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα.

Η δαπάνη κατασκευής του συγκεκριμένου δικτύου ανέρχεται στο ποσό των 23.600,00€ με ΦΠΑ και έχει συμπεριληφθεί στα πλαίσια του υποέργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015” του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)” το οποίο και έχει συμβασιοποιηθεί τον Αύγουστο του 2016 Επισημαίνουμε ότι τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν θα αντιμετωπιστούν αναλόγως με γνώμονα πάντα την ασφαλή διέλευση των οδηγών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο του καθέτου άξονα Νο78 (Β.Ι.Π.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) με τον δρόμο εισόδου του οικισμού της Αμφιτρίτης Ν. Έβρου, το οποίο θα αποτελείται από 15 φωτιστικά σώματα Νατρίου Υψηλής Πίεσης των 250W, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη μελέτη οδικού φωτισμού. Με το συγκεκριμένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού εξασφαλίζονται πολύ ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού οδοστρώματος επιτρέποντας στους χρήστες του κόμβου να κινούνται με ασφάλεια μειώνοντας τις πιθανότητες λανθασμένων εκτιμήσεων οι οποίες και μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα.

Η δαπάνη κατασκευής του συγκεκριμένου δικτύου ανέρχεται στο ποσό των 23.600,00€ με ΦΠΑ και έχει συμπεριληφθεί στα πλαίσια του υποέργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015” του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)” το οποίο και έχει συμβασιοποιηθεί τον Αύγουστο του 2016.