Κυριακή 5 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχολικό έτος 2016-2017 θα υποβάλλονται από 01/06/2016 έως και 30/06/2016 στους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς εκτός από τις εγγραφές -επανεγγραφές του Γ΄ Παιδικού Σταθμού και Π.Σ. Τραϊανούπολης που θα γίνουν στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών (Θουκυδίδου 25).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων από τις προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχουν τα παρακάτω Τμήματα Παιδικών Σταθμών.
Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Λ. Δημοκρατίας 357,τηλ. 25510-89970.
Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Φυλής 17, τηλ. 25510-27201.
Τμήμα Γ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τέρμα Αλαμάνας -ΟΕΚ Αμπελάκια,
τηλ. 25510-23982.
Τμήμα Ε΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Διογένη & Αναπαύσεως, τηλ. 25510-34095.
Τμήμα ΣΤ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Μ. Μαρκόπουλου 4,τηλ. 25510-26790.
Τμήμα Ζ΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Θουκυδίδου 25, τηλ. 25510-81100
Τμήμα Η΄ Παιδικού Σταθμού Αλεξ/πολης, Τραϊανουπόλεως & Ρόδουτηλ. 25510-31369.
Τμήμα Α΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Γ. Παπανδρέου 1, τηλ. 25550-22301.
Τμήμα Β΄ Παιδικού Σταθμού Φερών, Έβρου-Ν. Εργατικά, τηλ. 25550-22562.
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Πέπλου, Πέπλος, τηλ. 25550-31213.
Τμήμα Παιδικού Σταθμού Απαλού, Απαλός, τηλ.25510-45444.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. εγγράφονται νήπια ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένα την 30η Σεπτεμβρίου).
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού, ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή.
Εγγραφές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Νηπίων που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης, όπως προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
Για την εγγραφή νηπίου λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας του γονέα ώστε η κατανομή των παιδιών να γίνει χωροταξικά αλλά και οι δυο δηλώσεις προτίμησης των γονέων-κηδεμόνων στην αίτηση τους. Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό επιλογής σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. γ) Βεβαίωση εργασίας και για τους δυο γονείς.
δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία
του παιδιού συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων. ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
Β. Ειδικά Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
- Μόνιμοι υπάλληλοι : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
- Ιδιωτικοί υπάλληλοι : Βεβαίωση εργασίας και αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α)
- Ελεύθεροι επαγγελματίες : Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον Ασφαλιστικό Φορέα.
- Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα : Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές του.
- Άνεργες μητέρες : Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
- Μητέρες που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α) : Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναφέρεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
- Άτομο με αναπηρία στην οικογένεια (πάνω από 67%) : Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
- Αλλοδαποί γονείς : Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα. ---
- Αποβιώσας γονέας :Ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. - Διαζευγμένοι γονείς : Αντίγραφο διαζευκτηρίου και βεβαίωση επιμέλειας παιδιού. - Γονείς σε διάσταση : Αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
- Γονέας φοιτητής : Βεβαίωσης Σχολής φοίτησης.
- Γονέας στρατιώτης : Βεβαίωση στρατού. *Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από φορολογική δήλωση ή ένσημα δε θα εξετάζονται εκτός κι αν συνοδεύονται από βεβαίωση της Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης καταβολής φορολογικής δήλωσης.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:
Για την επανεγγραφή νηπίου απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται και για την εγγραφή καθώς και η προσκόμιση απόδειξης πληρωμής οικονομικής συμμετοχής του μήνα Ιουλίου τρέχοντος έτους.
Οι επανεγγραφές δε γίνονται αυτόματα, ελέγχονται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται όπως και οι εγγραφές.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η επιλογή εγγραφής των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια μοριοδότησης σύμφωνα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας. Στόχος της μοριοδότησης είναι να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου αλλά και να διασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής των παιδιών.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 105/2015
Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα
Μηνιαία τροφεία
Από
Έως
0 €
5.000 €
0 €
5.001 €
10.000 €
10 €
10.001 €
12.000 €
20 €
12.001 €
15.000 €
30 €
15.001 €
20.000€
45 €
20.001 €
25.000 €
60 €
25.001 €
30.000 €
70 €
30.001 €
45.000 €
80 €
45.001 €
60.000 €
90 €
60.001 € και άνω
120 €
Για ειδικές κατηγορίες πολιτών έχει προβλεφθεί ότι τα τροφεία θα είναι περικομμένα κατά το ήμισυ. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει:
1. Για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
2. Για τα παιδιά των στρατευμένων.
3. Για τα παιδιά των άπορων φοιτητών (νοείται ο μη εργαζόμενος).
Η φιλοξενία στους παιδικούς σταθμούς είναι δωρεάν:
1. Για τα ορφανά παιδιά από δύο γονείς.
2. Για τα παιδιά των πολυτέκνων που δεν έχουν τις προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν εισόδημα κάτω από
35.000 ευρώ.
3. Για τα παιδιά των τριτέκνων που δεν έχουν τις προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν εισόδημα κάτω από
27.000 ευρώ.
4. Για τα παιδιά που στην οικογένεια υπάρχει άτομο με 67% και
πάνω αναπηρία.
5.Άλλα κοινωνικά προβλήματα που εξετάζει η Κοινωνική Υπηρεσία
του Ν.Π.
Τα τροφεία θα είναι μειωμένα κατά 20% για το δεύτερο παιδί κάθε οικογένειας που φιλοξενείται στον Παιδικό Σταθμό.
Μέχρι 2% μπορούν να εγγραφούν παιδιά στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που δεν έχουν προβλεφθεί παραπάνω.

ΛΟΙΠΑ
Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους. Κατά το μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά μετά τις 15 του μήνα θα καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν θα καταβάλλεται οικονομική εισφορά στο μήνα αυτό. Όσοι από τους γονείς εργάζονται σε εταιρίες ή φορείς (π.χ ΔΕΚΟ, Τράπεζες) που επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά. Όσοι από τους γονείς ή κηδεμόνες αρνούνται να προσκομίσουν φορολογικά στοιχεία το δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση και καταβάλλουν υποχρεωτικά το ποσό των 120,00 € μηνιαίως. Τα παιδιά του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας του Σταθμού, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς καταβολή τροφείων. Τα παιδιά των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης καταβάλλουν για τη φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης μηνιαία οικονομική εισφορά σύμφωνα με την κλίμακα μηνιαίων τροφείων μειωμένη κατά 50%.
Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται κάθε μήνα , το πρώτο 10ήμερο του μήνα στην τράπεζα και η απόδειξη θα κατατίθεται στον Παιδικό Σταθμό που είναι γραμμένο το παιδί, από όπου θα παίρνει απόδειξη είσπραξης από την προϊσταμένη του Π.Σ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Το παιδί διαγράφεται:
Α. Μετά από αίτηση του γονέα.
Β. Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα για ένα μήνα χωρίς ενημέρωση.
Γ. Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.
Δ. Αν καθυστερήσει η εξόφληση μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής περισσότερο από δύο (2) μήνες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου.
Δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά. Επίσης δεν λειτουργούν την 30 Ιανουαρίου εορτή των Τριών Ιεραρχών, την 14η Μαΐου, ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
· Την 23η Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στους Παιδικούς Σταθμούς Χριστουγεννιάτικη γιορτή παρουσία των γονέων και τα νήπια αποχωρούν αμέσως μετά τη λήξη της γιορτής και την ημέρα εκείνη δεν παρέχεται διατροφή.
· Την Παρασκευή πριν την Κυριακή της Αποκριάς πραγματοποιείται αποκριάτικη γιορτή. Κατά την ημέρα αυτή τα νήπια το πρωί προσέρχονται στον Παιδικό Σταθμό κανονικά και αποχωρούν ώρα 12.30 μ.μ. και την ημέρα εκείνη δεν παρέχεται μεσημεριανό γεύμα.
· Τον Μάϊο ή Ιούνιο πραγματοποιείται αποχαιρετιστήρια γιορτή παρουσία των γονέων.
ΥΓΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Επειδή επιβάλλεται να δίνεται μεγάλη σημασία και προσοχή κυρίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας των παιδιών θα πρέπει :
Α. Τα παιδιά που παρουσιάζουν αλλεργία σε οποιαδήποτε τροφή οι γονείς του οφείλουν να ενημερώνουν τον Παιδικό Σταθμό εγγράφως την ημέρα της εγγραφής του.
Β. Τα παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα μεταδοτικών ασθενειών να απομακρύνονται από τον Παιδικό Σταθμό μέχρι την ίασή τους. Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν τις παιδαγωγούς για τα προβλήματος υγείας του παιδιού τους, να δηλώνουν από ποια ασθένεια προσβλήθηκε και να προσέρχονται άμεσα, όταν ειδοποιούνται, αν αυτό παρουσιάσει κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα, για να το παραλάβουν.
Γ. Θεραπευτικές αγωγές δε χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.
Δ. Τα παιδιά να ελέγχονται επιμελώς και πολύ τακτικά για ύπαρξη κόνιδων και ψειρών και να καθαρίζονται καλά.
Ε. Το ντύσιμο των παιδιών να είναι απλό και ασφαλές έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η αυτοεξυπηρέτησή τους που είναι βασικός παιδαγωγικός στόχος. Πρέπει να αποφεύγονται ζώνες, κορδόνια, στενά ρούχα, κοσμήματα και οτιδήποτε επικίνδυνο και επισφαλές.