Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015

Διαβούλευση για την Α' Φάση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.


Τέθηκαν προς διαβούλευση στην κεντρική σελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η ανάλυση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της Α Φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης Αλεξανδρούπολης.
Η μελέτη έχει ως κύριο αντικείμενο:
  • Τη στρατηγική εκτίμηση των κυκλοφοριακών και χωρικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης,
  • Τη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και των συνθηκών στάθμευσης στο οδικό δίκτυο της πόλης,
  • Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις Δημόσιες Συγκοινωνίες,
  • Την εκτίμηση των απόψεων των πολιτών για την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης,
  • Την εφαρμογή ενός συνολικού και διαδραστικού κυκλοφοριακού μοντέλου που θα έχει την δυνατότητα εκτίμησης και πρόβλεψης των επιπτώσεων μικρών και μεγάλων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.
Παρακαλούμε, όπως διατυπώσατε απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις κλπ, εντός 20 ημερών (έως 28/02/2014) προς το Δήμo Αλεξανδρούπολης.
Για περισσότερες πληροφορίες επί των κειμένων, των ερευνών και λοιπών στοιχείων της μελέτης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2551350037 και email: kport@alexpolis.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ