Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων συνολικού προϋπολογισμού 92.504,00 € στον Δήμο Αλεξανδρουπολης.

Ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της παρακάτω Πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 92.504,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 92.504,00€ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 92.504,00 €  

Υπουργείο Eσωτερικών