Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Νέο Ν/Σ ορίζει πως οι ΟΤΑ θα εκπονήσουν τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά μεγάλο μέρος του Νομοσχεδίου «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση  και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως την 4η Δεκεμβρίου ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κ.Καραμανλής.

Ειδικά με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Α’, «εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού».

Θεσπίζεται πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και καθορίζονται διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας αυτών.

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1,

- οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, σύμφωνα με τη γενική απογραφή πληθυσμού έτους 2011,

- οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και

- το σύνολο των ΟΤΑ β΄ βαθμού,

υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. εντός 1 έτους από τη δημοσίευση του νόμου.

Να σημειωθεί ότι Σ.Β.Α.Κ. είναι το σχέδιο κινητικότητας που καταρτίζεται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στον αστικό και περιαστικό ιστό προς διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.  Καταρτίζεται για διάστημα τουλάχιστον δεκαετίας με βάση κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά στο πλαίσιο ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου.

«Φορέας εκπόνησης» είναι ο αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, ή ο Σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων ΟΤΑ Α’ βαθμού που συστήνεται για την κατάρτιση ενιαίου Σ.Β.Α.Κ.

Το αρ.3 αποτυπώνει τον σκοπό και τις αρχές κατάρτισης. 

Το αρ.4 τις αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης. 

Στο αρ.5 περιγράφεται η σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. 

Στο αρ.6 η λειτουργία του δικτύου φορέων και το «σύμφωνο συμμετοχής».

Στο αρ.7, ο «Κύκλος Σ.Β.Α.Κ.».  Το αρ.8 ορίζει τη διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού, το αρ.9 την επικαιροποίηση σχεδίου δράσης και την αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ., το αρ.10 την εποπτεία, το αρ.11 την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Να σημειωθεί ότι στο αρ.13 υπάρχουν αναλυτικά μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Μπορείτε να δείτε το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.