Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Αντιπλημμυρικό Σχέδιο σε κάθε Δήμο με πρότυπο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Πηγή:airetos.gr
Με πρώτιστο σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της έκδοσης του ολοκληρωμένου “Γενικού Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων” με την κωδική ονομασία “Δάρδανος”, προχώρησε στην έκδοση πρότυπου υποδείγματος “Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτωναναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων” για όλους τους Δήμους.

Όπως υποστηρίζει σχετική Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με το νέο αυτό Σχέδιο διασφαλίζεται η εναρμόνιση των αντιπλημμυρικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, στο πρότυπο των προϋποθέσεων που προβλέπει το Γενικό Σχέδιο “Δάρδανος”, ενώ περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των Δήμων, οι οποίες αφορούν:

- στα προπαρασκευαστικά μέτρα και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και μέσων,

- στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της Χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την Ανακοίνωση, η Χώρα αποκτά συνεκτικά σχέδια αντιπλημμυρικής θωράκισης που διατρέχουν το σύνολο των εμπλεκόμενων Φορέων, συνδυάζουν την επιχειρησιακή με την επιστημονική γνώση και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενεργειών.