Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΪΣΤΡΙΑΝΩΝ

«Δημοσιοποίηση προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων και πρόσκληση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μετά των οδικών συνδέσεων αυτού με την Εγνατία Οδό και τη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης” στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. “Εβρου”»
Η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
Ότι προτίθεται να προβεί άμεσα στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου “Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα Αλεξανδρούπολης μετά των οδικών συνδέσεων αυτού με την Εγνατία Οδό και τη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης” στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. “Έβρου” και εικονίζονται στον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα που θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του αντίστοιχου Δήμου
και για τους λόγους αυτούς
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προτείνεται η απαλλοτρίωσή τους, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: gdllpne.gram@yna.gov.gr ), αίτηση/δήλωση προς τη: Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ταχυδρομική Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε-1, Λιμάνι Πειραιά, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, για τα ακόλουθα:
α) ότι επιθυμούν την ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους από το Δημόσιο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α΄17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προσκομίζοντας τους τίτλους ιδιοκτησίας τους.
β) Να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους για την προτεινόμενη απαλλοτρίωση των ακινήτων τους ή να υποδείξουν, τεκμηριωμένα, άλλο ακίνητο για την ικανοποίηση δημόσιας ωφέλειας και του γενικού δημοσίου συμφέροντος.
γ) Να προβούν στον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας του οικείου κτηματολογίου, ώστε το συντομότερο δυνατό να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση / συμπλήρωση, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προσκόμματα στην εξέλιξη της απαλλοτρίωσης που ενδεχομένως επιφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάληψη των οφειλόμενων αποζημιώσεων και την αντικατάσταση των απαλλοτριωμένων ακινήτων τους.

Η παρούσα: α) να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μετά του σχετικού κτηματολογικού πίνακα και του διαγράμματος, και
β) να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην Αλεξανδρούπολη.
 Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ευτυχία ΛΙΑΝΟΥ