Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019

Μεθοδολογία ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων (BA) αποτελεί μία τις βασικές συνιστώσες του συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ), σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Σε όλα τα εγκεκριμένα ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύων για τη χωριστή συλλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων, με βάση συγκεκριμένη στοχοθεσία εκτροπής.
Σχετικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων έχουν ήδη εκδοθεί οι εξής οδηγοί:
- Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογή στην Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, 2012, ΕΠΠΕΡΑΑ
- Οδηγός λειτουργίας ανοιχτών εγκαταστάσεων κομποστοποίησης (αερόβια επεξεργασία) προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, 2014, ΕΠΠΕΡΑΑ
Παράλληλα, υπάρχει υλικό από πιλοτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα LIFE «Athens Biowaste», στο πλαίσιο του οποίου έχει εκδοθεί ο «Οδηγός για την εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, 2014».
Οι παραπάνω οδηγοί αποτελούν βασικά εργαλεία για κάθε ενδιαφερόμενο καθώς περιλαμβάνουν, σε μεγάλη πληρότητα, αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία και τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων και έργων διαχείρισης βιοαποβλή-των. Αποτέλεσαν δε βασική πηγή για την εκπόνηση του παρόντος εγχειριδίου.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τους παραπάνω οδηγούς, είναι να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τους Δήμους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων μέσω:
  • της εξειδίκευσης κατευθύνσεων, της ανάδειξης της μεθοδολογίας και της επιλογής μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων εναλλακτικών, σε μια απλή και κωδικοποιημένη μορφή, για τη βέλτιστη ανταπόκριση ως προς τις ανάγκες που παρουσιάζουν σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, κύρια μικρομεσαίου μεγέθους,
  • της ποσοτικοποιημένης εφαρμογής των παραπάνω σε υπόδειγμα (case study) ανάπτυξης ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων σε ενδεικτικό προφίλ Δήμου μικρομεσαίου μεγέθους,
  • της επικαιροποίησης της διαθέσιμης πληροφορίας λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο από την περίοδο έκδοσης των παραπάνω οδηγών.
  • Με βάση τις παραπάνω στοχεύσεις, το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει:συνοπτική παράθεση των βασικών εννοιών για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, καθώς αναλυτικά στοιχεία μπορούν να βρεθούν στους οδηγούς, μαζί με μια αναφο-ρά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
  • ανάλυση των βασικών σταδίων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων, με επιμέρους τμήματα την οικιακή κομπο-στοποίηση, το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία επένδυσης και λειτουργίας. Δεν περιλαμβάνεται η διαχείριση των βρώσιμων λιπών και ελαίων, τα οποία μπορούν – λόγω της φύσης τους – να εξεταστούν διακριτά από τα υπόλοιπα βιοαπόβλητα.
Η ανάλυση έχει τη μορφή υποδείγματος για ενδεικτικό προφίλ Δήμου μικρομεσαίου μεγέθους με χρήση συγκεκριμένων παραδοχών και τιμών παραμέτρων, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι πολύ πιθανόν να αποτυπώνουν μια πραγματική κατάσταση, με βάση τις σημερινές συνθήκες.
Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου υποδείγματος επιλέγονται συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης – όπως για παράδειγμα η ανοικτή κομποστοποίηση – μεταξύ των εναλλακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, με γνώμονα την απλότητα και την οικονομικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τα επιλεχθέντα μεγέθη σχεδιασμού. Οι συγκεκριμένες επιλογές δεν αποτελούν μονόδρομο αλλά κάθε Δήμος θα πρέπει να εξετάσει τις δικές του συνθήκες και να κάνει τις αντίστοιχες επιλογές.