Κυριακή 22 Μαΐου 2016

Η υδρολογική λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης.
Μια ακόμη μεταπτυχιακή διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στην οποία εξετάζεται η υδρολογική λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης.
Τους ευχαριστώ για την αποστολή της διπλωματικής  εργασίας και είμαι στην διάθεση τους για οποιαδήποτε πληροφορία μου ζητηθεί.
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η υδρολογική λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης. Η επεξεργασία και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε µε τη χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.3 της εταιρείας Marathon Data Systems (M.D.S.). Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ορθολογικής μεθόδου, του τύπου του Füller και της μεθόδου της Soil Conservation Service (S.C.S) όπως και η βαθμονόμηση του απλοποιημένου μοντέλου διόδευσης της πλημμυρικής απορροής του Laurenson για την συγκεκριμένη υδρολογική λεκάνη έτσι ώστε να υπολογισθεί η παροχή στο στόμιο αυτής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρεις μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν δίνοντας παραπλήσια αποτελέσματα για την υπ’όψιν λεκάνη όπως και το απλοποιημένο μοντέλο διόδευσης πλημμυρικής απορροής του Laurenson με συντελεστή αποθήκευσης της τάξεως του 40%.