Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΑΙΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το αρθ.29 του Ν.3669/08 καθώς και τα άρθρα 5,15,16 του ιδίου Νόμου και αρθ.3 και 25 του Π.Δ.609/1985 και με τις διατάξεις Ν.1418/84 περί εκτελέσεως «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΛΥΧΩΡΩΝ ΜΑΙΣΤΡΟΥ, ΑΠΑΛΟΥ & ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»
Προϋπολογισμός έργου: 25.000,00 με τον Φ.Π.Α. Αντικείμενο του παραπάνω έργου είναι η αποκατάσταση της στεγανοποίησης των οροφών των κτιρίων: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Απαλού, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου και προθερμαντήριο Μπουλμπουτζή στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξ/πολης και περιλαμβάνει εργασίες καθαίρεσης της παλαιάς κατεστραμμένης μόνωσης και την κατασκευή νέας στις αίθουσες Απαλού και Μαΐστρου και την επάλειψη με μονωτικό υλικό στην οροφή του κτιρίου Μπουλμπουτζή.
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και μελέτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Αλεξ/πολη ως τις 24-09-2015. Πληροφορίες στο τηλ.2551064129 αρμόδιος υπάλληλος Καρκάνη Παρασκευή.