Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύντομη Περιγραφή Έργου: O Δήμος Αλεξανδρούπολης κατέχει συνολική έκταση 500 στρεμμάτων η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ), ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Η έκταση αποτελείται από τμήματα αγροτεμαχίων (α.τ. 157, 622) που είναι χαρακτηρισμένα ως αμμουδιά και περιοδικό έλος, αντίστοιχα. Στην ευρύτερη περιοχή χωροθετείται Εμπορευματικό και Διαμετακομιστικό Κέντρο, ενώ στην εν λόγω έκταση πρόκειται να παρέμβουν ο ΟΣΕ με την επέκταση του δικτύου και τη δημιουργία εμπορευματικού σταθμού και το Επιχειρηματικό Σχήμα που σχεδιάζει να κατασκευάσει τον αγωγό Bourgas-Αλεξανδρούπολη.
Η προτεινόμενη επένδυση προβλέπει την δημιουργία Διεθνούς Τριπολικού Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών, στην προαναφερόμενη έκταση, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία των «μεσαίων» Εμπορευματικών Κέντρων και εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής, στην επίτευξη οικονομιών συσπείρωσης και στην αναπτυξιακή πορεία του Νομού Έβρου.
Αναλυτικότερα, το σενάριο λειτουργίας προσανατολίζεται προς την ανέγερση 15 μονώροφων κτιρίων, συνολικού εμβαδού 141.620 m2 τα οποία θα ανεγερθούν σε χρονικό διάστημα 24 μηνών. Κάθε ένα από τα κτίρια αποθηκών πρόκειται να ανεγερθεί σύμφωνα με τις τάσεις που υπαγορεύουν οι σύγχρονες λογικές logistics. Επιπλέον, εντός του Εμπορευματικού Κέντρου θα κατασκευαστεί σιδηροδρομικός κόμβος ο οποίος θα συνδέεται με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής και θα επιτρέπει τη φορτοεκφόρτωση από βαγόνια. Η χωροθέτηση των κτιρίων λαμβάνει υπόψη της και την ανάγκη για διάθεση λειτουργικών εξωτερικών χώρων οι οποίοι, επίσης, προβλέπεται να διατεθούν προς χρήση.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ), αφού επιλεγεί ως Ανάδοχος έπειτα από τη διενέργεια διαγωνισμού, καλείται να αναλάβει εξολοκλήρου το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη συντήρηση και την εκπόνηση όλων των μελετών για την αδειοδότηση της επένδυσης, καθώς και την χρηματοδότηση της. Η διάρκεια της Σύμπραξης προβλέπεται στα 25 έτη.
Πηγή:www.investota.gr

Σύνολο Επένδυσης: 70.644.000 €
Κατάσταση Έργου: Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών / Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης