Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Η προβολή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης μέσα απο το JTI TARGETΗ προβολή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης μέσα από το έργο «Κοινή Τουριστική Πρωτοβουλία που στοχεύει στην Πολιτιστική Κληρονομιά» και ακρωνύμιο "JΤΙ TARGΕΤ" υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
Το έργο επικεντρώνεται στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Haskoνo, Kardzhali και Smolyan και στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες για την προώθηση ολόκληρης της περιοχής.
Το έργο «Κοινή Τουριστική Πρωτοβουλία που στοχεύει στην Πολιτιστική Κληρονομιά» με ακρωνύμιο "JΤΙ TARGΕΤ" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 υλοποιείται από  τέσσερις εταίρους.
Από την πλευρά της Ελλάδας η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η οποία αποτελεί και τον Επικεφαλής Εταίρο του Έργου, και από την πλευρά της Βουλγαρίας οι Περιφέρειες Haskovo, Kardzhali και Smolyan.
 Πηγή: jtitarget.eu