Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ορισμός μέλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ως αναπληρωτή Προέδρου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑ: 7Ζ17ΩΨΟ-Σ96
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 21 / 2014
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 12 / 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μέλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ως αναπληρωτή Προέδρου».

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 15 Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 55967 / 11/09/2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88 του Ν.3852/2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ :

1) ΟΛΓΑ ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ )2) ΣΟΦΙΑ ΧΙΤΖΗ 3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 4) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ 5) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 6) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΗΣ 8) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ 9) ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 10) ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 11) ΝΕΖΑΤΗ ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ 12) ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΛΙΣΙΔΟΥ 13)
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ 14) ΑΝΝΑ ΒΑΪΔΟΥ 15) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΪΤΑΡΤΖΑΚΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ : -

Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -15-παρευρίσκονταν οι -15-, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ Ν.3852/2010, ( το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Βρετοπούλου Όλγα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Βρετοπούλου Όλγα, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός μέλους του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ως αναπληρωτή Προέδρου», ως εισηγήτρια του θέματος λέγει τα παρακάτω:

Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 Τεύχος Α’ ) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, «1. Πρόεδρος του Συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του……»
Μετά τα παραπάνω και λόγω της εύρυθμης λειτουργίας του συμβουλίου της κοινότητας σε περίπτωση απουσίας μου, ορίζω ως αναπληρωτή μου τον κ. Ναϊτίδη Ιωάννη, μέλος του συμβουλίου αυτής.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ακολουθούν υπογραφές
Τα μέλη
Μ.Ε.Δ.
Η Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πόλης
Βρετοπούλου Όλγα