Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης,την 26/08/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ         Αλεξανδρούπολη  25/08/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   Αριθ. Πρωτ.: 52290

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   26/08/2014  ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 18:30  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10), το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  , καθώς και  τη παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α) Για το πρώτο θέμα, το επείγον αφορά την ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων των παραγωγών , διότι έχουν άμεση σχέση με  τον βιοπορισμό τους.

Β) Για το δεύτερο θέμα , κρίνεται αναγκαία η λήψη απαραίτητης άδειας σε παραγωγούς προς πώληση των εποχικών αγροτικών προϊόντων.
Γ) Για το τρίτο θέμα λόγω του κινδύνου που υπάρχει να βεβαιωθούν τα πρόστιμα στους αιτούντες στην επιτροπή.

Δ) Για το τέταρτο θέμα κρίνεται επείγον για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης.

Ε) Για το πέμπτο θέμα η παραλαβή της μελέτης κρίνεται επιτακτική λόγω πραγματοποίησης της οριστικής παραλαβής της έως τις 26/9/2014 και ένταξης της σε Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

ΣΤ) Για το έκτο θέμα η παραλαβή της μελέτης κρίνεται επιτακτική λόγω πραγματοποίησης της οριστικής παραλαβής της έως τις 26/9/2014 και ένταξης της σε Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Ζ) Για το έβδομο θέμα κρίνεται αναγκαία η τακτοποίηση των απαιτούμενων συνεχιζόμενων δικαιολογητικών του λογιστικού μέρους του έργου.

Η) Για το όγδοο θέμα, λόγω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, η έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης από το Δ.Σ. είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου.

Θ) Για το ένατο θέμα, είναι αναγκαία η λήψη απόφασης Δ.Σ. διότι έχει λήξει η  ημερομηνία περαίωσης του έργου λόγω καιρικών συνθηκών.

Ι) Για το δέκατο θέμα, κρίνεται αναγκαία η τακτοποίηση των απαιτούμενων συνεχιζόμενων δικαιολογητικών του λογιστικού μέρους του έργου.

ΙΑ) Για το εντέκατο, είναι αναγκαία η λήψη απόφασης Δ.Σ. διότι πρέπει να ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία λήψης του δανείου.

ΙΒ) Για το δωδέκατο θέμα, λόγω των αλλαγών που προκύπτουν στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων διότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν πριν τις 18/4/2014, κρίνεται απαραίτητη η Αναμόρφωση τους για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΙΓ) Για το δέκατο τρίτο θέμα λόγω έναρξης της νέας σχολικής περιόδου.

ΙΔ) Για το δέκατο τέταρτο θέμα λόγω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη συνέχεια και ολοκλήρωση του έργου.

ΙΕ) Για το δέκατο πέμπτο θέμα κρίνεται επείγον διότι ο ορισμός της επιτροπής καθορίζει και τον χρόνο έναρξης της κατασκευής του έργου.
ΙΣΤ) Για το δέκατο έκτο θέμα κρίνεται επείγον διότι ο ορισμός της επιτροπής καθορίζει και τον χρόνο έναρξης της κατασκευής του έργου.
ΙΖ) Για το δέκατο έβδομο θέμα κρίνεται αναγκαίο διότι οι παραγωγοί πρέπει να εφοδιαστούν με την απαραίτητη άδεια προς πώληση των ευπαθών αγροτικών προϊόντων τους.
ΙΗ) Για το δέκατο όγδοο θέμα λόγω ανάγκης τακτοποίησης των ποσοτήτων του έργου και την κάλυψη της αύξησης της 1ης εργασίας.
ΙΘ) Για το δέκατο ένατο θέμα λόγω λήξης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.
Κ) Για το εικοστό θέμα λόγω χρηματοδότησης από το Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. & Εθνικούς Πόρους είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης Δ.Σ. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
ΚΑ) Για το εικοστό πρώτο θέμα λόγω του κατεπείγοντος επειδή η έναρξη της Αγροτικής Έκθεσης στη Δ.Ε. Φερών ξεκινάει στις 11-09-2014.
ΚΒ) Για το εικοστό δεύτερο θέμα κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και παρουσίασης σημαντικών προβλημάτων για τους χρήστες των χώρων που αφορούν τα έργα.
ΚΓ) Για το εικοστό τρίτο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΔ) Για το εικοστό τέταρτο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΕ) Για το εικοστό πέμπτο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΣΤ) Για το εικοστό έκτο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΖ) Για το εικοστό έβδομο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΗ) Για το εικοστό όγδοο θέμα λόγω του κατεπείγοντος προκειμένου να προλάβουμε πρόστιμα που επιβάλλονται επί των  οφειλών των Δ.Ε.
ΚΘ) Για το εικοστό ένατο λόγω λήξης της θητείας τους.
Λ) Για το τριακοστό θέμα λόγω μη προβλεπόμενων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν εκτάκτως το αμέσως προσεχές διάστημα.

ΛΑ) Για το τριακοστό πρώτο θέμα λόγω εκτάκτων εκδηλώσεων.

ΛΒ) Για το τριακοστό δεύτερο θέμα κρίνεται επείγον λόγω ακαταλληλότητας σχολικού συγκροτήματος (Λύκειο Φερών) και έναρξης διαδικασίας ανέγερσης νέας σχολικής μονάδος.

ΛΓ) Για το τριακοστό τρίτο θέμα κρίνεται επείγον λόγω άμεσης μετάβασης του Δημάρχου στο εξωτερικό στις 26/08/2014.


 1. Ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Παραγωγικών Βεβαιώσεων του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 2. Έγκριση χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρων σε παραγωγούς κατά την καλοκαιρινή περίοδο ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 3. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Αλεξ/πολης ( Εισηγ: κ. Μαυρίδης Κ.).
 4. Λήψη απόφασης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας ( Εισηγ: κ. Γκότσης Νικ.).
 5. Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΓΕ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 6. Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΓΕ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 7. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΟ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 9. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΕΡΩΝ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 11.  Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, για τη λήψη δανείου του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 12.  Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 13.  Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ΄ δόση 2014 (X.E. 2014) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 14.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΑΣ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 15.  Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 16.  Λήψη απόφασης για ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το  έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 17.  Έγκριση χορήγησης θέσεων κατάληψης χώρων σε παραγωγούς ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 19.  Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Κάβουρας Γ.).
 20. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ( Εισηγ: κ. Παπαντωνίου Ι.).
 21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 322/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση Αγροτικής Έκθεσης στην Δημοτική Ενότητα Φερών» ( Εισηγ: κ. Γκότσης Νικ.).
 22.  Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014 ( Εισηγ: κ. Ουζουνίδης Γ.).
 23.  Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 24.  Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ»( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 25. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 26. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΡΩΝ» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 27. Έγκριση Έκθεσης των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 28. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΦΕΡΩΝ (Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ)»  ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 29. Λήψη απόφασης για ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την ανασυγκρότηση των Α΄/βαθμιων και Β’/βάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 30.  Εξέταση αιτήσεων για επιχορηγήσεις – συνδιοργανώσεις με φορείς του Δήμου Αλεξανδρούπολης ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 31.  Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 32.  Λήψη απόφασης για ακύρωση των 442/2014 και 457/2014 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης με θέμα : «Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για την ανέγερση του Λυκείου Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης» και «Αποδοχή μισθώματος οικοπέδου στο ΟΤ 235 του οικισμού Φερών (θέση Μπουγάδες) για την ανέγερση του Λυκείου Φερών» αντίστοιχα, λόγω αποδοχής της με αρ. Πρωτ: 45238/2014 προσφυγής του Δήμου Αλεξ/πολης από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν 3463/2006 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).
 33.  Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών Δημάρχου στο εξωτερικό από 26/08/2014 έως 31/08/2014 ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μπίκος Χρήστος